CSDN 官方博客

欢迎加入博客 QQ 群:374041348,加群请注明 CSDN 博客地址。

blog发布新版本,修正bug列表

这次版本修改bug主要有:  1.     相关文章显示的bug2.     评论后台回复前台立即显示的bug3.     评论后台删除需要两次的bug4.     文章加上上一篇、下一篇的bug5.     “联系作者”邮件乱码的bug6.     后台邮件定时提醒的bug7.     前台评论...

2007-05-08 21:06:00

阅读数 23897

评论数 86

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除